BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych działa na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych 

Oprócz odpowiedzialności karnej, pielęgniarki i położne podlegają także szczególnej odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu. 

Art. 35.1  Okręgowy rzecznik: 

  1. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
  2. sprawuje funkcje oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
  3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
  4. organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadząc postępowanie wyjaśniające ma obowiązek badania przebiegu zdarzenia będącego przedmiotem skargi, a także okoliczności jego zaistnienia. Nie chodzi tu tylko o stwierdzenie wykroczenia, ale także o wskazanie przyczyn powstania szkody. Ma więc obowiązek wskazania nieprawidłowości w organizacji pracy, wielkości i rozmieszczeniu kadr, wyposażeniu stanowisk, przestrzegania praw pacjenta. Często pomimo stwierdzenia braku podstaw do skierowania wniosku o ukaranie pielęgniarki, czy położnej, rzecznik kieruje swoje uwagi do kierownictwa zakładu wraz z żądaniem usunięcia niedociągnięć. 

Adres do korespondencji

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Gustawa Morcinka 10 B

E-mail: orzoz@oipip.elblag.pl, tel. 55 233 98 79

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VII kadencji:

Skład:
Regina ZIMNOCH – OKRĘGOWY RZECZNIK
ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Elżbieta DUDYCZ  
Małgorzata BILIŃSKA  
Beata ARASIMOWICZ-WARSZA
Helena DZIEKAŃSKA
Ewa KUBIK

Do pobrania:

Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Harmonogram dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019

Informacja o organie wraz z harmonogramem dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018 

Harmonogram dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu