BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Struktura okręgowych izby - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Struktura okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:
1) okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych,
2) okręgowa rada pielęgniarek i położnych,
3) okręgowa komisja rewizyjna,
4) okręgowy sąd pielęgniarek i położnych,
5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd.

W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.

Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Naczelnej Rady,
3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
4) na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Okręgowy zjazd w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet,
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika,
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby,
 4. dokonuje wyboru przewodniczącego i członków: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz wybiera okręgowego rzecznika i jego zastępców,
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
 7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,
 2. stwierdza prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
 3. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych,
 4. powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą,
 5. prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę,
 6. składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem,
 7. współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z samorządem terytorialnym.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wybiera ze swojego grona prezydium.

W skład prezydium okręgowej rady wchodzą: przewodniczący rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez radę spośród jej członków: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą. Prezydium okręgowej rady nie może składać w imieniu okręgowej rady rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem.

W posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczący okręgowego sądu oraz okręgowy rzecznik.

Okręgowa komisja rewizyjna:

 1. kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
 2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 3. występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Okręgowy sąd:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
 2. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw,
 3.  składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy rzecznik

1. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej,
2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych,
3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
4. organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działają w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.