BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Struktura NIPiP - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Struktura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Organami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych są:
1) Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
2) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
3) Naczelna Komisja Rewizyjna,
4) Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych,
5) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,

Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd.

W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, nie będący delegatami członkowie ustępujących Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, jak również ustępujący Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb określa Naczelna Rada.
Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada co cztery lata.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada:

 1. własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje się w ciągu trzech miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

Krajowy Zjazd w szczególności:

 1. określa zasady etyki zawodowej,
 2. zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa
 3. przyjmuje program działania samorządu,
 4. określa regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb,
 5. ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków,
 6. ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika,
 7. wybiera Prezesa i członków Naczelnej Rady, przewodniczącego i członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców,
 8. uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby,
 9. uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne,
 10. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby,
 11. określa wysokość i częstotliwość wpłat składki  członkowskiej oraz zasady jej podziału,
 12. udziela absolutorium Naczelnej Radzie

W skład Naczelnej Rady wchodzą:

 1. Prezes Naczelnej Rady,
 2.  członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd,
 3.  przewodniczący okręgowych rad.

Naczelna Rada wybiera spośród siebie Prezydium. Prezydium Naczelnej Rady stanowią:
Prezes i wybrani przez Naczelną Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.
Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem uchwalenia budżetu.

Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w okresie między Krajowymi Zjazdami, a w szczególności:

 1. wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu,
 2. analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia,
 3. przygotowuje wnioski dotyczące zasad etyki zawodowej,
 4. ustala standardy zawodowe i standardy kwalifikacji zawodowych obowiązujące na poszczególnych stanowiskach pracy,
 5. określa zasady wykonywania obowiązku dotyczącego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne,
 6. reprezentuje samorząd,
 7. rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad,
 8. uchwala budżet organów Naczelnej Izb ,
 9. podejmuje uchwały w innych sprawach należących do samorządu, nie zastrzeżonych dla innych organów,
 10. ustala wzory pieczęci organów samorządu,
 11. prowadzi Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych,
 12. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz zawodów medycznych.

W posiedzeniach Naczelnej Rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Naczelnego Sądu oraz Naczelny Rzecznik.

Naczelna Komisja Rewizyjna:

 1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą, Naczelnej Rady,
 2. przedstawia Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej Rady,
 3.  przedstawia Naczelnej Radzie coroczne informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli,
 4. sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych.

Naczelny Sąd:

 1. rozpoznaje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej,
 2. rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie,
 3. dokonuje wyboru zastępców Przewodniczącego Naczelnego Sądu spośród członków tego Sądu,
 4.  składa Naczelnej Radzie okresowe sprawozdania o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej,
 5. składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie kadencyjne.
 6. rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów,
 7. orzeka o wznowieniu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,
 8. prowadzi szkolenia dla składów okręgowych sądów.

Naczelny Rzecznik:

 1. prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej,
 2. sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników,
 3.  sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych,
 4. rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie,
 5. rozpatruje skargi na przewlekłość postępowania okręgowych rzeczników,
 6. składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności,
 7. szkoli okręgowych rzeczników i ich zastępców w zakresie odpowiedzialności zawodowej,
 8. prowadzi działalność prewencyjną w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej.